Śledź nas na:

Psychologia ogólna - Artykuły

  • liczba prac:

Wpływ społeczny

Wpływ społeczny to proces, w wyniku którego dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć człowieka wskutek tego, co robią, myślą lub czują inni ludzie.

Złożone zaburzenie rozwojowe - ADHD

ADHD - złożone zaburzenie rozwojowe znane od ponad 150 lat. Przechodziło liczne przeobrażenia nazewnicze, w zależności od zachowania dzieci, środowiska, okoliczności w jakiej te objawy się ujawniły. Dzieci takie najczęściej noszą przydomek „żywego srebra", „urwipołcia", „wiercipięty" itp.

Przemoc w rodzinie

Przemoc – przeciw mocy; pozbawienie mocy ofiary. Pomoc – przywrócenie mocy (terapia). Każdy choć raz w życiu był sprawcą, ofiarą lub świadkiem przemocy.

Emocje i stres

Emocje – są to zespoły zmian obejmujące wzbudzenie fizjologiczne, mechanizmy mózgowe, doznawane uczucia, ocenę poznawczą naszych reakcji fizycznych oraz wyrażenie tego co czujemy, za pomocą mięśni twarzy, postawy, czy ruchów ciała, które informują innych o naszych uczuciach.

Sądzenie i podejmowanie decyzji

Sądzenie – to proces, dzięki któremu tworzymy opinie, dochodzimy do wniosków i dokonujemy krytycznej oceny zdarzeń i ludzi na podstawie dostępnych informacji. Produktem tych procesów umysłowych są sądy.

Problem i rozwiązywanie problemów

Problemem – jest każda sytuacja zadaniowa (w życiu codziennym, w pracy zawodowej), w której występuje pewna trudność, pytanie na które szukamy odpowiedzi.

Wyobrażenia

Wyobrażenie – wywołany w świadomości obraz przedmiotu lub sytuacji, które w danej chwili nie oddziałują na narządy zmysłowe człowieka, opierający się na uprzednio poczynionych spostrzeżeniach i fantazji; gdy mają charakter wspomnieniowy są to wyobrażenia odtwórcze; gdy dotyczą treści nierzeczywistej, bez charakteru wspomnieniowego, określana są jako twórcze lub fantazyjne.

Uczenie się - psychologia

Uczenie się – jest procesem, który prowadzi do względnie trwałej zmiany zachowania lub możliwości zachowania, który opiera się na doświadczeniu.

Pamięć - psychologia

Pamięć – to proces, zdolność jednostki do rejestrowania, magazynowania (przetwarzania bodźców) i odtwarzania bodźców.

Uwaga - psychologia ogólna

Uwaga: Jest mechanizmem redukcji nadmiaru informacji. Jest mechanizmem, dzięki któremu spostrzegamy tylko część bodźców docierających do organów zmysłów, przypominamy tylko część informacji zakodowanych w pamięci, uruchamiamy tylko jeden z wielu możliwych procesów myślenia i wykonujemy tylko jedną z wielu możliwych do wykonania reakcji.