Śledź nas na:Temperament

Temperament – to zespół względnie stałych właściwości organizmu, które przedstawiają się w takich formalnych cechach jak poziom energetyczny i charakterystyka czasowa zachowania. Cechy te są pierwotne, biologicznie zdeterminowane.

Temperament należy do zjawisk najbardziej stałych, stabilnych. Zmienia się wraz z rozwojem osobniczym.


Forma – sposób wyrażania treści.


Treść – wyraża stosunek jednostki do otaczającego świata i siebie.


Poziom energetyczny – wielkość, intensywność, siła. Na poziom składa się:


Reaktywność – jednostki różnią się intensywnością. Jako cecha przejawia się we względnie stałej i charakterystycznej dla jednostki wielkości intensywnej reakcji. Reakcja współdeterminuje wrażliwość jednostki:

  • Niskoreaktywni – charakteryzują się obniżoną wrażliwością i wysoką wydolnością. Mechanizm fizjologiczny tłumi stymulacje. Mają wyższą odporność.

  • Wysokoreaktywni – charakteryzują się wysoką wrażliwością i obniżoną wydolnością.

    Mechanizm fizjologiczny wzmacnia stymulacje.

Aktywność – zarówno niskoreaktywni i wysokoreaktywni są aktywni. Nisko – szukają stymulacji, wysoko – unikają stymulacji.Charakterystyka czasowa zachowania – elementy składowe: utrzymanie się reakcji, powtarzanie, trwałość, szybkość, tempo. Najważniejszym czynnikiem jest ruchliwość.


Ruchliwość – zdolność przechodzenia z jednej reakcji w druga. Jest to czynnik wyższego rzędu. Większa ruchliwością charakteryzują się niskoreaktywni.Cechy temperamentu a styl działania.


Wg Tomaszewskiego:

Styl działania – typowy sposób działania jednostki.


Czynności:

  • Zasadnicze – czynności prowadza bezpośrednio do osiągnięcia wyniku.

  • Pomocnicze – organizowanie warunków umożliwiających wykonanie czynności zasadniczych.


Ludzie dzielą się na tych, u których dominują czynności zasadnicze i takich, u których dominują czynności pomocnicze.


Dwa style działania:

  1. Prostolinijny – dominacja czynności zasadniczych; dominuje u osób niskoreaktywnych.

  2. Wspomagający – dominacja czynności pomocniczych; dominuje u osób wysokoreaktywnych.Zobacz także