Śledź nas na:Inteligencja

Inteligencja – ogólny, niezróżnicowany czynnik, na który składają się takie procesy jak: rozumowanie i wnioskowanie. Przejawia się we wszystkich zachowaniach człowieka.

Inteligencja:
 • To zdolność adaptacyjna.

 • To zdolność uczenia się (behawioryzm).

 • To zdolność rozwiązywania problemów (teorie poznawcze).

 • To zdolność przetwarzania informacji.


Inteligencja wg Donalda Hebb'a:

Można mówić o inteligencji A i inteligencji B.

 • Inteligencja A – jest potencjałem intelektualnym i jej zbadać się nie da.

 • Inteligencja B – ujawniony potencjał w zachowaniu, ilość rozwiązanych zadań = iloraz inteligencji.


Hebb zwraca uwagę na środowisko. Jeżeli środowisko jest:

 • stymulujące na zachowanie – to między A i B można postawić znak =.

 • złe – nie stymuluje rozwoju, wówczas nie można postawić znaku =.


W 1912 roku Wilhelm Stern, niemiecki psycholog wprowadza do psychologii pojęcie iloraz inteligencji (IQ).


Alfred Binet, francuski psycholog stworzył 1 test inteligencji.


Skala Bineta:

 • na niej opierają się wszyscy psycholodzy tworząc nowe skale

 • to bloki zadań testowych, podzielone na kilka grup wiekowych


Wzór Sterna na iloraz IQ:

II = (WR/WŻ)*100

Iloraz Inteligencji = (wiek rozwoju / wiek życia)*100 


Inteligencja uczuć – wyraża się umiejętnościami np. współczucie, intuicja, zdolność wglądu jakiego może dokonać jednostka, wglądu w siebie. Od tych zdolności wykraczających poza racjonalna inteligencję zależy sukces lub porażka w związku, pracy itp.


Inteligencja emocjonalna – można się jej nauczyć, jest to efekt wpływów środowiskowych (wychowawczych); nie jest dana człowiekowi w chwili urodzin jak inteligencja racjonalna.Zdaniem Daniela Golemana można mówić o następujących wymiarach inteligencji emocjonalnej:


Samoświadomość:

 • Wiedza o tym co odczuwamy w danej chwili; umiejętności wykorzystania emocji, by sterować procesami decyzyjnymi.

 • Realistyczna ocena naszych umiejętności, zdolności, możliwości.

 • Poczucie tożsamości, świadomości siebie.

   

Samoregulacja – panowanie nad emocjami w taki sposób, aby zamiast utrudniać – ułatwiały zadanie; dyscyplina, umiejętność odroczenia gratyfikacji (nagrody).

   

Motywacja do działania – moje preferencje, motywacje; dążenie do celu.

   

Empatia:

 • Zdolność rozpoznawania emocji u innych; wczuwanie się w emocje drugiego człowieka, ale ze zrozumieniem.

 • Rzutowanie siebie w sytuacjach drugiego człowieka.

 • Syntonia – współgranie emocjonalne, dostosowanie do otoczenia bądź sytuacji.

 • Między empatią a syntonią jest pewna zależność: są tacy syntoniczni, którzy nie są empatyczni, ale wszyscy empatyczni są syntoniczni.

   

Umiejętności społeczne:

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi, kompetencja społeczna, umiejętność porozumiewania się, utrzymywania kontaktów, rozpoznawanie sytuacji społecznych, łagodzenia sporów.

 • Są efektem społecznego uczenia się – decydują o tym, czy osobowość jest harmonijna czy sposób uspołecznienia przebiegał prawidłowo.Zobacz także